Om ämnet hem- och konsumentkunskap

Kursplan – Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem­met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger männi­skor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar ut­veckling genom att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att ele­ver­na utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsum­tions­val i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Under­visningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativ­förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra upp­gif­ter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och ge­men­samma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ut­veck­lar kunskaper om konsumtionens villkor samt om betalning, sparande, kre­diter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situa­tio­ner som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och ges möj­ligheter att reflektera över normer, jämställdhet och arbetsfördelning i hem­met. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kun­­skaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förut­sättningar att utveckla

 • förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sam­man­hang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,
 • kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet, och
 • förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Centralt innehåll

I årskurs 1–6

Mat och matlagning

 • Matlagning för olika sammanhang.
 • Enkla metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
 • Enkla instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt vanliga be­grepp för matlagning.
 • Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med mat­lagning.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och för­varing av livsmedel.

Privatekonomi och konsumtion

 • Ungas privatekonomi. Relationen mellan sparande och konsumtion. Olika sätt för att betala och spara.
 • Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på kon­sumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.
 • Jämförelser av några vanliga varor utifrån jämförpris.

Levnadsvanor

 • Vikten av att äta varierat och balanserat för att må bra. Hur måltider kan för­delas över en dag.
 • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Åter­vinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Rutiner och metoder för rengöring.

Hälsa, ekonomi och miljö!